Coaching & Kommunikation 

Coachens viktigaste uppgift är inspirera människor att växa och använda sig av sina egna resurser i sina liv. Företagsledarens uppgift?

Ledarskap genom Coachande förhållningssätt – vad innebär det? Hur bli en coachande ledare? Lyssnar dina medarbetare på dig? Kommunicerar ni eller pratar ni bara högt?

Hur kan man lära sig att bli bättre på att aktivt lyssna, stötta och leda & och på det sättet få med sig sina medarbetare. Att som ledare ha självkännedom och veta sina egna starka respektive svagare sidor gör att man har möjlighet att utvecklas om man har en vilja att utvecklas.

Genom att känna sig själv och genom att bli bättre på att lyssna och se andra har man som ledare lättare att säga och göra det som behövs för att få mig sig andra.

Jag erbjuder stöd och hjälp i processen till att bli en coachande ledare, få grupper att arbeta mot ett gemensamt mål och förstärka vi-känslan.

 Hör av er  till mig så kan vi tillsammans hitta nya vägar och lösningar!

 Välkommen!

 

Anna Netz

Tel: 073-940 17 87
Skype: meliora56
Mail: annanetzcoach@telia.com

 

 

Coaching & Communication
The most important task for The coach is to inspire people to grow and use their own resources in their lives.What about the task of the Leader and Manager?

Leadership using Coaching Approaches - What Does It Mean? How to become a coaching leader? Do your employees listen to you? Do you communicate or do you just talk loudly?

How can you learn to be better a better listener and be able to support and lead & and in that way get your employees with you. Being a leader with self-knowledge and knowing your own strengths and weaknesses means that you have the opportunity to develop if you have a desire to develop.

By knowing oneself and by becoming better at listening and seeing others, as a leader you have easier to say and do what is needed to get everybody going towards same goals.

I offer support and help in the process of becoming a coaching leader, getting groups to work towards a common goal and reinforcing the feeling of vi.

 Contact me and we can find new ways and solutions together!